چطور اطلاعات خود را امن کنید

1
2
1

امنیت داده JAE

2

امن کردن ارسال اطلاعات در موبایل

طرح امنیت داده

  • بیان مسئله
  • آشنايی با پردازش ابری و امنیت داده
  • معماری ذخیره سازی و امنیت پردازش ابری
  • تهدیدهای امنیتی پردازش ابری
  • راهکارهایی برای امن کردن داده‌ها
  • روش پیشنهادی
  • نتایج آزمایش ها

با پرداخت فقط 10 میلیون تومان می توانید سفارش اولیه طراحی نرم افزار امنیت داده شروع می شود و در محل قرارداد ما حضور پیدا می کنیم.